Potrebujete poradiť?: +420 603 161 692

MenuMenu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 

Petr Franěk, PRINTIA.cz
s miestom podnikania Na Popelce 10B, 150 00 Praha 5, zapísaný v Živnostenskom registri
IČO: 68139420
DIČ: CZ7602081190
Peňažný ústav: FIO Banka, a.s.
Bankové spojenie:
(Ďalej tiež len predávajúci)
Adresa elektronickej pošty: printia@printia.cz
Prevádzková doba: Po - Pia od 10 - 18.00 hod (vždy po zarezervovaní termíne), So a Ne po dohode
Aktuálne informácie o výrobe svadobných tlačovín (ako sme s Vašou objednávkou ďaleko vo vybavení) vidíte na svojom užívateľskom účte po prihlásení, o fakturácii či obchodu Vám radi oznámime informácie na telefónnom čísle: 603 161 692.
Adresa pre doručovanie: Printia.cz, Petr Franěk, Na Popelce 10B, 150 00 Praha 5

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci" alebo "zákazník"), a to na základe on-line objednávok tovaru prostredníctvom internetových obchodov predávajúceho, objednávok tohto tovaru osobne v prevádzke predávajúceho či e-mailom. Internetové obchody sú predávajúcim prevádzkované na internetových adresách www.printia.cz, www.svatebni-oznameni-printia.cz, www.fotosvatebka.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu"), a v iných uzavretých obchodných prípadoch (riadna dodávka tovaru a následná fakturácia).
Pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar u predávajúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ide o spotrebiteľa ( "ďalej len" spotrebiteľ "). Pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar u predávajúceho v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ide o podnikateľa (ďalej len "podnikateľ"). Ak je zákazníkom právnická osoba, či ak zákazník uvedie pri kúpou tovaru svoje identifikačné číslo, považuje sa na účely kúpnej zmluvy za podnikateľa.
Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok predávajúceho umiestnených na internetových adresách www.printia.cz, www.svatebni-oznameni-printia.cz, www.fotosvatebka.cz (každá z týchto adries ďalej len "webová stránka" ) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

2. STRÁNKA O STAVU OBJEDNÁVKY

Po vykonaní online objednávky sú kupujúcemu prostredníctvom zabezpečeného odkazu sprístupnená základné dáta objednávky, najmä štádium vybavenie objednávky, ktorý možno kedykoľvek zistiť kliknutím na odkaz, ktorý je uvedený v potvrdzovacom e-mailu.
Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje.
Kupujúci berie na vedomie, že stránka so stavom objednávky nemusí byť nepretržite dostupná, najmä s ohľadom na možnú údržbu softvér predávajúceho, popr. hardware.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Webové rozhranie obchodu obsahuje prehľady tovaru ponúkaného predávajúcim k priamemu predaju. Cena uvedená pri jednotlivých produktov je cena základná bez poplatku za personalizáciu (personalizáciou sa rozumie úpravy produktov podľa požiadaviek kupujúceho, tzn. Najmä dotlač textov). V prípade, keď kupujúci požaduje personalizáciu (tzn. Najmä dotlač textov či iné úpravy tovaru), sa pripočítava poplatok za personalizáciu / tlačovú prípravu vo výške podľa typu tovaru. Výška poplatku je uvedená u každého tovaru, ktoré je možné personalizovať, a síce na stránke s detailmi o danom tovaru a tiež v nákupnom košíku. Pri každom tovare je uvedená kúpna cena za jeden kus. Ceny ponúkaného tovaru, sú vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady za doručenie tovaru kupujúcemu nie sú obsiahnuté v cene tovaru. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok pri vyššom odbere, zvyčajne nad 100 ks tovaru jedného druhu.
Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Pre každú krajinu sa cena líši a je uvedená po zvolení adresy pre doručenie, resp. krajiny, do ktorej sa bude doručovať a dopravcu.
Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu, kde je uvedené: 1) objednávané tovaru (kupujúci objednávaný tovar vloží do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), počet kusov, au tovaru vyrábaného na zákazku kupujúceho (tj. Tovar personalizované s potlačou ) aj informácie o parametroch konečnej podoby tovaru (tzn. predovšetkým text, ktorý chce na zvolený tovar na zákazkovo vytlačiť). 2) poplatky u personalizovaného tovaru (s potlačou) 3) spôsob úhrady kúpnej ceny 4) spôsob požadovaného doručenia 5) kontaktné / doručovacie údaje na kupujúceho 6) náklad spojené s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako objednávka)
Pred zaslaním objednávky predávajúcim je kupujúcemu umožnené skontrolovať a upravovať údaje zadávané do objednávky a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje ich správnosť. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu potvrdením tlačidla Objednať, či Odoslať objednávku.
Údaje uvedené v objednávke predávajúci považuje za správne. Po obdržaní objednávky predávajúci bezodkladne jej obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou na elektronickú adresu pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej tiež len elektronická adresa kupujúceho).
Predávajúci je oprávnený s ohľadom na charakter objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad emailom, písomne ​​či telefonicky), najmä ak dôjde v objednávke nezrovnalosti alebo pravdepodobné chyby vyplnených údajov.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
Pri tovare vyrábaného kupujúcemu na zákazku (tj. Hlavne u personalizovaného tovaru s potlačou), popr. u objednávky väčšieho objemu a / alebo za vyššiu kúpnu cenu ako 150 € je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho vopred primeraný preddavok.
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty (tj. E-mailovú adresu) kupujúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci má právo odmietnuť uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, prípadne, ak mu jeho kapacita nedovoľuje vybavovanie ďalších objednávok.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu za odobratý tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovne:
v hotovosti - oproti osobnému prevzatia tovaru na prevádzke predávajúceho; adresa prevádzky predávajúceho je zverejnená na webovej stránke obchodu
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému ComGate - V prípade bezhotovostnej platby prevodom online - ePlatby + je kupujúci presmerovaný na internetové bankovníctvo jeho banky, kde prostredníctvom internet bankingu odošle platbu za objednaný tovar. Predávajúci dostane potvrdenie o úhrade. Prevody peňazí majú dosahovať prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré kupujúci zadáva do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidí len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanú transakcií oznámia. Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho kontaktných údajov (e-mailové adresy) spracovateľom platieb.
platobnou kartou
bezhotovostným prevodom - na účet predávajúceho, na základe riadnej faktúry, vystavenej pred začatím výroby. Kupujúci je povinný uviesť variabilný symbol platby stanovený predávajúcim. Objednaný tovar bude zaslaný / predaný kupujúcemu po pripísaní platby na účet predávajúceho.
na dobierku (platba prepravcovi pri odovzdaní zásielky; predávajúci si vyžadujú, aby v niektorých prípadoch pre určité kategórie tovaru neumožní zaslanie na dobierku)
V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade, že si kupujúci vyberie platbu vopred, je kúpna cena splatná formou bezhotovostnej platby najneskôr do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, ak platí cez platobnú bránu internetového obchodu predávajúceho splatnosť je do druhého dňa od objednania tovaru. Tovar je odosielaný spravidla:
u nepersonalizovaného tovar bez potlače odosielame spravidla do 7 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak
u personalizovaného tovaru s potlačou odosielame do 7-14 pracovných dní od písomného schválenia autorskej korektúry podľa časovej náročnosti finálnych prác spojených s danou objednávkou.
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Za predpokladu, že kupujúci neuvedie variabilný symbol platby alebo ho uvedie chybne, berie kupujúci na vedomie, že predávajúci nezistí, že kúpna cena bola kupujúcim uhradená.
Predávajúci vystaví na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu riadny daňový doklad - faktúru. Daňový doklad - faktúru, môže predávajúci zaslať kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo ho priloží k zásielke v papierovej forme. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
Vo výnimočných prípadoch môže byť doba dodania dlhšia (napr. Celofiremné dovolenka, zákazník si vybral neskladovať stuhu zo vzorkovníka predávajúceho a jeho dodávateľ ju musí predávajúcemu zaslať pod.) Objednávky sú predávajúcim vybavované odovzdaním zákazky proti hotovostné úhrade alebo zaslané na dobierku. Kupujúci berie na vedomie, že mu predávajúci nie je povinný vydať tovar predtým, než kupujúci v plnej výške uhradí kúpnu cenu tovaru vrátane všetkých poplatkov.
Ak sú poskytnuté zľavy z ceny tovaru predávajúcim kupujúcemu, nie je možné ich vzájomne kombinovať.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Ustanovenia tohto článku je určené výhradne pre kupujúceho - spotrebiteľa. Kupujúci podnikateľ nemá právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku.
Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zák. č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len občiansky zákonník), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa požiadavky kupujúceho, tj. hlavne u personalizovaného tovaru s potlačou. Zrušenie objednávky s tlačou a odstúpenie od zmluvy možno do doby zahájenia grafických prác; tieto sú začali po obdržaní záväznej objednávky.
Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.2 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci zašle na adresu predávajúceho: Printia.cz, Petr Franěk, Na Popelce 10b, 150 00 Praha 5. Kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy využiť vzorový formulár pozri prílohu k týmto obchodným podmienkam.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.3 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu odovzdané alebo preukázateľne odoslaný do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru v dôsledku odstúpenia od zmluvy hradí kupujúci. To platí aj v prípade, že tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený prostredníctvom poštovej cesty.
Predávajúci je oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodené, opotrebované alebo čiastočne spotrebovanej.
V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.3 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu dodania ponúkaného predávajúcim, a to do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci bez ohľadu na lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete nie je oprávnený vracať kupujúcemu peňažné prostriedky, kým tovar nedostane alebo mu kupujúci riadne nepreukáže, že mu tovar odoslal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom než mu boli uhradené len vtedy, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolí iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený započítať jednostranne proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Pohľadávka z titulu náhrady škody voči kupujúcemu je splatná v deň nasledujúci po dni zistení predávajúcim, že vrátený tovar je poškodený. Zápočet pohľadávok podľa tohto odseku predávajúci vykoná formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, alebo adresu kupujúceho uvedenú v zákazníckom účte kupujúceho.
Kupujúci v prípade jeho odstúpenia od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku znáša náklady na vrátenie tovaru.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci. V prípade, že je na základe požiadavky kupujúceho dohodnutý iný spôsob dopravy, kupujúci nesie riziko a prípadné náklady navyše spojené s týmto iným spôsobom dopravy.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo jej poškodení nevhodnou manipuláciou nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dokladu o prevzatí od prepravcu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený ani inak nepoškodený. Kupujúci berie na vedomie, že prevzatá zásielka je považovaná za bezchybnú a prípadné chyby zistené neskôr nemožno u prepravcu reklamovať.
V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci je oprávnený požadovať po kupujúcom úhradu nákladov za opakované doručovanie tovar vopred - tj. Pred opätovným odoslaním zásielky.
Expedičné výlohy fakturuje dodávateľ k celkovej cene zákazky. Predávajúci využíva na doručovanie služieb Slovenskej pošty, Zásilkovna a PPL, pričom doručenie trvá spravidla najneskôr do 7 dní. V prípade expresné objednávky zasiela predávajúci zásielku ako tzv. "Balík do ruky", ktorý je podľa obchodných podmienok prepravcu doručený spravidla nasledujúci pracovný deň po dni podania. Pokiaľ si kupujúci zvolí iného prepravcu z ponuky, potom sa doba doručenia i cena prepravy odvíja od daných prepravných podmienok vybraného prepravcu. v expedičných výkladoch je už zahrnutá aj cena balného. Ceny jednotlivých typov doručenie sú uvedené priamo v objednávkových formulároch e-shopov predávajúceho.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Reklamácia - právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť u zmlúv, kde ide o tovar osobnej povahy. Zrušenie objednávky s tlačou a odstúpenie od zmluvy možno vykonať do doby začatia prvých grafických prác. Prvé grafické práce sú začali po obdržaní záväznej objednávky.
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení chyby. Kupujúci tak urobí e-mailom, osobne v sídle predávajúceho na adrese Na Popelce 10b, 150 00 Praha 5 alebo poštou na adresu sídla. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje a popis závady doložený fotografiami. Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo reklamáciu uplatniť, najmä doložiť dátum kúpy predložením predajného dokladu. Kupujúci odovzdá či doručí tovar predávajúcemu po predchádzajúcej dohode. Tovar by malo byť zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o stave a vybavení reklamácie e-mailovou správou. Reklamácia prijíma na strane predávajúceho pan Petr Franěk, e-mailový kontakt: printia@printia.cz, telefonický kontakt: 603 16 16 92.
Kupujúci môže reklamáciu u predávajúceho uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru; po uplynutí lehoty už nemožno reklamáciu uplatniť. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že sa na tovar vyskytla vada. Lehotu pre uplatnenie reklamácie nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na charakter a vlastnosti tovaru, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie reklamácie po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.
Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.
Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkané vady, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob, akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne ​​potvrdiť.
Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenie nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť. V prípade reklamácie tovaru e-mailom, telefonicky alebo poštou bude reklamovaný tovar zaslaný kupujúcemu poštou. V prípade, že reklamácia bola uplatnená kupujúcim priamo v sídle predávajúceho je kupujúci povinný prevziať si reklamovaný tovar v sídle predávajúceho do 15 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia najneskôr vybavená.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady v nasledujúcich prípadoch: 1) chyba vznikla na tovare opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru (napr. Uplynutím životnosti), 2) je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením, 3) chyba vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho, 4) chyba vznikla v dôsledku nepozornosti či neznalosti kupujúceho - týka sa to najmä personalizácie, keď kupujúci zadá do objednávky chybne texty a pri korektúrach si chýb nevšimne a nevyžiada ich opravu. Platný je len posledný zo všetkých predávajúcim zaslaných náhľadov, ktoré kupujúci odsúhlasil k tlači (náhľadom sa rozumie vizualizácia tlačoviny zaslaná e-mailom na odsúhlasenie kupujúcemu).
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho - spotrebiteľa ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie, ak je uplatní do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru (vrátane poštovného a balného).
Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, názov firmy, číslo účtu (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia zákazníckeho účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
požiadať predávajúceho o vysvetlenie,
požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci odstráni okamžite chybný stav. Ak nevyhovie predávajúci žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie tejto informácie.
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. SPORY medzi predávajúcim a kupujúcim

Ak medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom by došlo k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľské spory riešia Slovenská obchodná inšpekcia, www.coi.cz.

11. USTANOVENIA O CENÁCH A PRODUKTOCH

Ceny jednotlivých produktov sú uvedené pri každom výrobku s možnosťou kalkulácie v požadovanom množstve. Pri zmenách podľa priania zákazníka (napríklad zmena stuhy, zmena papiera, jeho farby a ďalších úprav) je cena kalkulovaná individuálne. Ku každej zákazke s tlačou sa pripočítava štandardná cena personalizácie / tlače. Tá zahŕňa grafickú sadzbu písma, e-mailovú korešpondenciu s náhľadmi korektúr a dotlač textov. Pri požiadavke zákazníka na použitie neštandardných technológií potlače, vytvorí predávajúci kalkuláciu individuálne. V cene prípravy tlači sú započítané až 3 korektúry. Za každú korektúru nad rámec troch nepreukázanou predajcom, bude účtovaný paušálny poplatok vo výši od 1,85 € s DPH podľa časovej náročnosti spracovania (15 € / hod.). V prípade potlače razbou fóliou (zlatotisk, stříbrotisk, resp. Tlač lesklými a matnými fóliami) je účtovaná výroba štočku a náklady spojené s nastavením štočku do ražebního stroja. Pre cenu štočku je rozhodujúca jeho veľkosť - štočok stojí 0,26 € / cm2 plochy. Nastavenie ražebního stroje stojí 12 € za každý štočok. Pri dotlače už skôr uskutočnené zákazky, účtuje dodávateľ cenu produktov a prípravu k tlači vo výši 5,6 €. V prípade potlače razbou fóliou (zlatosti, stříbrotisk ...) sa pri dotlače už neúčtuje cena štočku, ale len cena za nastavenie ražebního stroja (12 € za každý štočok).
Ceny svadobných oznámení Svadobné oznámenia s tlačou je obmedzené minimálnym množstvom 15 ks. Štandardná cena prípravy tlače oznámení činí 11 € vrátane DPH. Pri dodaní hotové grafiky kupujúcim vrátane sadzby textu (tlač z dodaného súboru) činí príprava na tlač 5,5 €.
Ceny pozvánok Pozvánky ku svadobnému stolu možno objednať od 1 kusu. K celkovej cene sa v prípade dotlače textov pripočítava paušálny poplatok vo výške 1,85 € s DPH. Ceny sú kalkulované pre jednoduché karty menšieho rozmeru, v prípade zložitejších a / alebo väčších pozvánok bude kalkulácia vypracovaná individuálne.
Ceny menu Menu na svadobný stôl možno objednať od 1 kusu. K celkovej cene sa v prípade dotlače textov pripočítava paušálny poplatok vo výške 11 € s DPH. Ceny sú kalkulované pre jednoduché karty DL či štvorcového formátu, v prípade zložitejších a / alebo väčších menu bude kalkulácia vypracovaná individuálne.
Ceny menoviek Menovky na svadobný stôl je možné objednať od 1 kusu. K celkovej cene sa v prípade dotlače textov pripočítava paušálny poplatok vo výške 5,5 € s DPH. Ceny sú kalkulované pre jednoduché menovky na striešku, v prípade zložitejších bude kalkulácia vypracovaná individuálne.
Ceny Programu / Informácií k svadobnému dňu Program / Informácie k svadobnému dňu je možné objednať od 1 kusu. K celkovej cene sa v prípade dotlače textov pripočítava paušálny poplatok vo výške 7 € s DPH. Ceny sú kalkulované pre jednoduchú kartu v rozmere podľa webových stránok predávajúceho, v prípade zložitejších bude kalkulácia vypracovaná individuálne.
Ceny etikety na víno a iné fľaše Etikety je možné objednať od 1 kusu. K celkovej cene sa v prípade dotlače textov pripočítava paušálny poplatok vo výške 3,3 € s DPH. Ceny sú kalkulované pre bežné samolepiace etikety o veľkosti cca 75 x 100 mm, v prípade zložitejších bude kalkulácia vypracovaná individuálne.
Ceny iných produktov - tlačovín požadovaných zákazníkom vytvorených na mieru Objednať sa dá od 1 kusu. Kalkulácia bude vypracovaná individuálne.
Skompletizované a rozobratom tovaru Svadobné oznámenia, menu, pozvánky, menovky, sú dodávané buď skompletizované, tj. V zloženom, zlepený, zviazanom stavu, alebo bez kompletizácia za nižšiu cenu (tovar nezložené, nezlepené, neprepojené). Kupujúci má možnosť v objednávkovom formulári na webových stránkach požadovať kompletizáciu zaškrtnutie políčka kompletizácia. Krabičky a košíčky určené pre svadobné výslužku dodávame vždy v rozloženom stave.
Obálky Tovar je dodávaný bez obálok, ak si ich kupujúci nepridá do objednávky. Predávajúci ponúka ku všetkým oznámeniam klasické biele obálky, k väčšine oznámenia aj obálky špeciálne farebné a metalické. Ceny obálok sú uvedené na webových stránkach. Upozorňujeme kupujúci, že nie všetky obálky, ktoré ponúkame, sú vzhľadom k ich neštandardným rozmerom bežne dostupné v maloobchodnej predajnej sieti.
Vyhradzujeme si právo na drobné odchýlky, ako je napr. Zmena materiálu alebo farebnosti produktov.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Predávajúci je oprávnený znenie obchodných podmienok kedykoľvek meniť či dopĺňať, pričom tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe.
Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa ním stane, bude nahradené ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je platnosť ostatných ustanovení dotknutá. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok budú vykonané výlučne písomnú formu.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(Výlučne pre spotrebiteľov, iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)


Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Oznamujem, že odstupujem v zmysle § 1829 ods. 1 a nasl. zák. č. 89/2012 Zb. od zmluvy o nákupe tohto tovaru:
Číslo objednávky: ..............................................................................................
Dátum obdržaní tovaru: ...........................................................................................
Meno a priezvisko zákazníka: ......................................................................................
Adresa zákazníka: ...............................................................................................
Dátum a podpis zákazníka: .........................................................................................