Rychlé dotazy: +420 603 161 692

MenuMenu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Petr Franěk, PRINTIA.cz
s místem podnikání Na Popelce 10B, 150 00 Praha 5, zapsaný v Živnostenském rejstříku
IČ: 68139420
DIČ: CZ7602081190
Peněžní ústav: FIO Banka, a.s.
Bankovní spojení:
(dále též jen prodávající)
Adresa elektronické pošty: printia@printia.cz
Provozní doba: Po - Pá od 10 - 18.00 hod (vždy po zarezervování termínu), So a Ne po dohodě
Aktuální informace o výrobě svatebních tiskovin (jak jsme s Vaší objednávkou daleko ve vyřízení) vidíte na svém uživatelském účtu po přihlášení, o fakturaci či obchodu Vám rádi sdělíme informace na telefonním čísle: 603 161 692.
Adresa pro doručování: Printia.cz, Petr Franěk, Na Popelce 10B, 150 00 Praha 5

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující" nebo „zákazník"), a to na základě on-line objednávek zboží prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího, objednávek tohoto zboží osobně v provozovně prodávajícího či e-mailem. Internetové obchody jsou prodávajícím provozovány na internetových adresách www.printia.cz , www.svatebni-oznameni-printia.cz, www.fotosvatebka.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu"), a v jiných uzavřených obchodních případech (řádná dodávka zboží a následná fakturace).
 2. Pokud je kupujícím fyzická osoba, která nenakupuje zboží u prodávající v rámci své podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele („dále jen „spotřebitel"). Pokud je kupujícím fyzická osoba, která nakupuje zboží u prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti, jedná se o podnikatele (dále jen „podnikatel"). Je-li zákazníkem právnická osoba, či pokud zákazník uvede při koupí zboží své identifikační číslo, považuje se pro účely kupní smlouvy za podnikatele.
 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího umístěných na internetových adresách www.printia.cz , www.svatebni-oznameni-printia.cz , www.fotosvatebka.cz (každá z těchto adres dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy.

2. STRÁNKA SE STAVEM OBJEDNÁVKY

 1. Po provedení online objednávky jsou kupujícímu prostřednictvím zabezpečeného odkazu zpřístupněna základní data objednávky, zejména stádium vyřízení objednávky, který lze kdykoliv zjistit kliknutím na odkaz, který je uveden v potvrzovacím e-mailu.
 2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje.
 3. Kupující bere na vědomí, že stránka se stavem objednávky nemusí být nepřetržitě dostupná, zejména s ohledem na možnou údržbu software prodávajícího, popř. hardware.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje přehledy zboží nabízeného prodávajícím k přímému prodeji. Cena uvedená u jednotlivých produktů je cena základní bez poplatku za personalizaci (personalizací se rozumí úpravy produktů dle požadavků kupujícího, tzn. zejména dotisk textů). V případě, kdy kupující požaduje personalizaci (tzn. zejména dotisk textů či jiné úpravy zboží), se připočítává poplatek za personalizaci/tiskovou přípravu ve výši dle typu zboží. Výše poplatku je uvedena u každého zboží, které lze personalizovat, a sice na stránce s detaily o daném zboží a také v nákupním košíku. U každého zboží je uvedena kupní cena za jeden kus. Ceny nabízeného zboží, jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty. Náklady za doručení zboží kupujícímu nejsou obsaženy v ceně zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek při vyšším odběru, obvykle nad 100 ks zboží jednoho druhu.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Pro každou zemi se cena liší a je uvedena po zvolení adresy pro doručení, resp. země, do které se bude doručovat a dopravce.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, kde je uvedeno: 1) objednávané zboží (kupující objednávané zboží vloží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), počet kusů, a u zboží vyráběného na zakázku kupujícího (tj. zboží personalizované s potiskem) rovněž informace o parametrech konečné podoby zboží (tzn. především text, který chce na zvolené zboží na zakázkově vytisknout). 2) poplatky u personalizovaného zboží (s potiskem) 3) způsob úhrady kupní ceny 4) způsob požadovaného doručení 5) kontaktní/doručovací údaje na kupujícího 6) náklad spojené s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka)
 4. Před zasláním objednávky prodávajícím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a upravovat údaje zadávané do objednávky a kupující odesláním objednávky potvrzuje jejich správnost. Objednávku odešle kupující prodávajícímu potvrzením tlačítka Objednat, či Odeslat objednávku.
 5. Údaje uvedené v objednávce prodávající považuje za správné. Po obdržení objednávky prodávající neprodleně její obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále též jen elektronická adresa kupujícího).
 6. Prodávající je oprávněn s ohledem na charakter objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například emailem, písemně či telefonicky), zejména objeví-li v objednávce nesrovnalosti či pravděpodobné chyby vyplněných údajů.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 8. U zboží vyráběného kupujícímu na zakázku (tj. zejména u personalizovaného zboží s potiskem), popř. u objednávky většího objemu a/anebo za vyšší kupní cenu než 3.000,-Kč je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího předem přiměřenou zálohu.
 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty (tj. e-mailovou adresu) kupujícího.
 10. Kupující bere na vědomí, že prodávající má právo odmítnout uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu, případně, pokud mu jeho kapacita nedovoluje vyřizování dalších objednávek.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu za odebrané zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:
  • v hotovosti - oproti osobnímu převzetí zboží na provozovně prodávajícího; adresa provozovny prodávajícího je zveřejněna na webovém rozhraní obchodu
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate – V případě bezhotovostní platby převodem online - ePlatba+ je kupující přesměrován na internetové bankovnictví jeho banky, kde prostřednictvím internet bankingu odešle platbu za objednané zboží. Prodávající obdrží potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Kupující souhlasí se zpracováním jeho kontaktních údajů (e-mailové adresy) zpracovatelem plateb.
  • platební kartou
  • bezhotovostním převodem - na účet prodávajícího, na základě řádné faktury, vystavené před zahájením výroby. Kupující je povinen uvést variabilní symbol platby stanovený prodávajícím. Objednané zboží bude zasláno/předáno kupujícímu po připsání platby na účet prodávajícího.
  • na dobírku (platba přepravci při předání zásilky; prodávající si vymiňuje, že v některých případech u určitého druhu zboží neumožní zaslání na dobírku)
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě, že si kupující vybere platbu předem, je kupní cena splatná formou bezhotovostní platby nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře, pokud platí přes platební bránu internetového obchodu prodávajícího splatnost je do druhého dne od objednání zboží. Zboží je odesíláno zpravidla:
 3. u nepersonalizovaného zboží bez potisku odesíláme zpravidla do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li sjednáno jinak
 4. u personalizovaného zboží s potiskem odesíláme do 7-14 pracovních dnů od písemného schválení autorské korektury dle časové náročnosti finálních prací spojených s danou objednávkou.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Za předpokladu, že kupující neuvede variabilní symbol platby nebo jej uvede chybně, bere kupující na vědomí, že prodávající nezjistí, že kupní cena byla kupujícím uhrazena.
 6. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu, může prodávající zaslat kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží k zásilce v papírové formě. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu.
 8. Ve výjimečných případech může být doba dodání delší (např. celofiremní dovolená, zákazník si vybral neskladovou stuhu ze vzorníku prodávajícího a jeho dodavatel ji musí prodávajícímu zaslat apod.) Objednávky jsou prodávajícím vyřizovány předáním zakázky proti hotovostní úhradě nebo zaslány na dobírku. Kupující bere na vědomí, že mu prodávající není povinen vydat zboží předtím, než kupující v plné výši uhradí kupní cenu zboží včetně veškerých poplatků.
 9. Jsou–li poskytnuty slevy z ceny zboží prodávajícím kupujícímu, nelze je vzájemně kombinovat.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Ustanovení tohoto článku je určeno výhradně pro kupujícího – spotřebitele. Kupující podnikatel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen občanský zákoník), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného dle požadavku kupujícího , tj. zejména u personalizovaného zboží s potiskem. Zrušení objednávky s tiskem a odstoupení od smlouvy lze do doby zahájení grafických prací; tyto jsou zahájeny po obdržení závazné objednávky.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu prodávajícího: Printia.cz, Petr Franěk, Na Popelce 10b, 150 00 Praha 5 . Kupující může při odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář viz příloha k těmto obchodním podmínkám.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu předáno nebo prokazatelně odesláno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené. Veškeré náklady spojené s navrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy hradí kupující. To platí i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno prostřednictvím poštovní cesty.
 5. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, jestli vrácené zboží není poškozeno, opotřebované či částečně spotřebované.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu včetně nákladů vynaložených na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízeného prodávajícím, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající bez ohledu na lhůtu uvedenou v předchozí větě není oprávněn vracet kupujícímu peněžní prostředky, dokud zboží neobdrží anebo mu kupující řádně neprokáže, že mu zboží odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem nežli mu byly uhrazeny jen tehdy, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolí jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst jednostranně proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pohledávka z titulu náhrady škody vůči kupujícímu je splatná v den následující po dni zjistění prodávajícím, že vrácené zboží je poškozené. Zápočet pohledávek dle tohoto odstavce prodávající provede formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu nebo adresu kupujícího uvedenou v zákaznickém účtu kupujícího.
 8. Kupující v případě jeho odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku nese náklady spojené s navrácením zboží.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je na základě požadavku kupujícího dohodnut jiný způsob dopravy, kupující nese riziko a případné náklady navíc spojené s tímto jiným způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo jejím poškození nevhodnou manipulací nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dokladu o převzetí od přepravce kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen ani jinak nepoškozen. Kupující bere na vědomí, že převzatá zásilka je považována za bezvadnou a případné vady zjištěné později nelze u přepravce reklamovat.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu nákladů za opakované doručování zboží předem – tj. před opětovným odesláním zásilky.
 5. Expediční výlohy fakturuje dodavatel k celkové ceně zakázky. Prodávající využívá k doručování služeb České pošty, Zásilkovny a PPL, přičemž doručení trvá zpravidla nejpozději do 7 dní. V případě expresní objednávky zasílá prodávající zásilku jako tzv. „Balík do ruky", který je dle obchodních podmínek přepravce doručen zpravidla následující pracovní den po dni podání. Pokud si kupující zvolí jiného přepravce z nabídky, potom se doba doručení i cena přepravy odvíjí od daných přepravních podmínek vybraného přepravce. V expedičních výlohách je již zahrnuta i cena balného. Ceny jednotlivých typů doručení jsou uvedeny přímo v objednávkových formulářích e-shopů prodávajícího.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Reklamace - právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv, kde se jedná o zboží osobní povahy. Zrušení objednávky s tiskem a odstoupení od smlouvy lze provést do doby zahájení prvních grafických prací. První grafické práce jsou zahájeny po obdržení závazné objednávky.
 2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující tak učiní e-mailem, osobně v sídle prodávajícího na adrese Na Popelce 10b, 150 00 Praha 5 nebo poštou na adresu sídla. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje a popis závady doložený fotografiemi. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo reklamaci uplatnit, zejména doložit datum koupě předložením prodejního dokladu. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu po předchozí dohodě. Zboží by mělo být zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o stavu a vyřízení reklamace e-mailovou zprávou. Reklamace přijímá na straně prodávájícího pan Petr Franěk, e-mailový kontakt:printia@printia.cz, telefonický kontakt: 603 16 16 92.
 3. Kupující může reklamaci u prodávajícího uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží; po uplynutí lhůty již nelze reklamaci uplatnit. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se na zboží vyskytla vada. Lhůtu pro uplatnění reklamace nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na charakter a vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění reklamace po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
 4. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 5. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.
 6. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. V případě reklamace zboží e-mailem, telefonicky či poštou bude reklamované zboží zasláno kupujícímu poštou. V případě, že reklamace byla uplatněna kupujícím přímo v sídle prodávajícího je kupující povinen převzít si reklamované zboží v sídle prodávajícího do 15 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena.
 7. Prodávající nenese odpovědnost za vady v následujících případech: 1) vada vznikla na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží (např. uplynutím životnosti), 2) je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, 3) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího, 4) vada vznikla v důsledku nepozornosti či neznalosti kupujícího – týká se to zejména personalizace, kdy kupující zadá do objednávky chybně texty a při korekturách si chyb nevšimne a nevyžádá jejich opravu. Platný je pouze poslední ze všech prodávajícím zaslaných náhledů, které kupující odsouhlasil k tisku (náhledem se rozumí vizualizace tiskoviny zaslaná e-mailem k odsouhlasení kupujícímu).
 8. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího – spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 9. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace, pokud je uplatní do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně poštovného a balného).
 2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, název firmy, číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení zákaznického účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.
 10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. SPORY MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM

Pokud mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem by došlo ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitelské spory řeší Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

11. USTANOVENÍ O CENÁCH A PRODUKTECH

 1. Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny u každého výrobku s možností kalkulace v požadovaném množství. Při změnách dle přání zákazníka (například změna stuhy, změna papíru, jeho barvy a dalších úprav) je cena kalkulována individuálně. Ke každé zakázce s tiskem se připočítává standardní cena personalizace/tisku. Ta zahrnuje grafickou sazbu písma, e-mailovou korespondenci s náhledy korektur a dotisk textů. Při požadavku zákazníka na použití nestandardních technologií potisku, vytvoří prodávající kalkulaci individuálně. V ceně přípravy tisku jsou započítány až 3 korektury. Za každou korekturu nad rámec tří, nezpůsobenou prodejcem, bude účtován paušální poplatek ve výši od 50 Kč s DPH dle časové náročnosti zpracování (400 Kč/hod.). V případě potisku ražbou folií (zlatotisk, stříbrotisk, resp. tisk lesklými a matnými fóliemi) je účtována výroba štočku a náklady spojené s nastavením štočku do ražebního stroje. Pro cenu štočku je rozhodující jeho velikost - štoček stojí 7Kč/cm2 plochy. Nastavení ražebního stroje stojí 300 Kč za každý štoček. Při dotisku již dříve uskutečněné zakázky, účtuje dodavatel cenu produktů a přípravu k tisku ve výši 150 Kč. V případě potisku ražbou folií (zlatosti, stříbrotisk …) se při dotisku již neúčtuje cena štočku, ale jen cena za nastavení ražebního stroje (300 Kč za každý štoček).
 2. Ceny svatebních oznámení Svatební oznámení s tiskem je omezeno minimálním množstvím 15 ks. Standardní cena přípravy tisku oznámení činí 380 Kč včetně DPH. Při dodání hotové grafiky kupujícím včetně sazby textu (tisk z dodaného souboru) činí příprava k tisku 150 Kč.
 3. Ceny pozvánek Pozvánky ke svatebnímu stolu lze objednat od 1 kusu. K celkové ceně se v případě dotisku textů připočítává paušální poplatek ve výši 50 Kč s DPH. Ceny jsou kalkulovány pro jednoduché karty menšího rozměru, v případě složitějších a/anebo větších pozvánek bude kalkulace vypracovaná individuálně.
 4. Ceny menu Menu na svatební stůl lze objednat od 1 kusu. K celkové ceně se v případě dotisku textů připočítává paušální poplatek ve výši 380 Kč s DPH. Ceny jsou kalkulovány pro jednoduché karty DL či čtvercového formátu, v případě složitějších a/anebo větších menu bude kalkulace vypracovaná individuálně.
 5. Ceny jmenovek Jmenovky na svatební stůl je možné objednat od 1 kusu. K celkové ceně se v případě dotisku textů připočítává paušální poplatek ve výši 150 Kč s DPH. Ceny jsou kalkulovány pro jednoduché jmenovky na stříšku, v případě složitějších bude kalkulace vypracovaná individuálně.
 6. Ceny Programu/Informací ke svatebnímu dni Program/Informace ke svatebnímu dni je možné objednat od 1 kusu. K celkové ceně se v případě dotisku textů připočítává paušální poplatek ve výši 380 Kč s DPH. Ceny jsou kalkulovány pro jednoduchou kartu v rozměru dle webových stránek prodávajícího, v případě složitějších bude kalkulace vypracovaná individuálně.
 7. Ceny etikety na víno a jiné lahve Etikety je možné objednat od 1 kusu. K celkové ceně se v případě dotisku textů připočítává paušální poplatek ve výši 90 Kč s DPH. Ceny jsou kalkulovány pro běžné samolepící etikety o velikosti cca 75 x 100 mm, v případě složitějších bude kalkulace vypracovaná individuálně.
 8. Ceny jiných produktů - tiskovin požadovaných zákazníkem vytvořených na míru Objednat lze od 1 kusu. Kalkulace bude vypracovaná individuálně.
 9. Zkompletované a nezkompletované zboží Svatební oznámení, menu, pozvánky, jmenovky, jsou dodávány buď zkompletované, tj. ve složeném, slepeném, svázaném stavu, nebo bez kompletace za nižší cenu (zboží nesložené, neslepené, nesvázané). Kupující má možnost v objednávkovém formuláři na webových stránkách požadovat kompletaci zaškrtnutí políčka kompletace. Krabičky a košíčky určené pro svatební výslužku dodáváme vždy v rozloženém stavu.
 10. Obálky Zboží je dodáváno bez obálek, pokud si je kupující nepřidá do objednávky. Prodávající nabízí ke všem oznámením klasické bílé obálky, k většině oznámení i obálky speciální barevné a metalické. Ceny obálek jsou uvedeny na webových stránkách. Upozorňujeme kupující, že ne všechny obálky, které nabízíme, jsou vzhledem k jejich nestandardním rozměrům běžně dostupné v maloobchodní prodejní síti.
 11. Vyhrazujeme si právo na drobné odchylky, jako je např. změna materiálu nebo barevnosti produktů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek kdykoliv měnit či doplňovat, přičemž tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se jím stane, bude nahrazeno ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není platnost ostatních ustanovení dotčena. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek budou provedeny výlučně písemnou formu.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

( výlučně pro spotřebitele,  pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji ve smyslu § 1829 odst. 1 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
Číslo objednávky: .........................................................................................................................
Datum obdržení zboží: .............................................................................................................................
Jméno a příjmení zákazníka: ......................................................................................................................
Adresa zákazníka: ........................................................................................................
Datum a podpis zákazníka : ...........................................................................................................................